L’objectiu d’aquest programa és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es al seu càrrec perquè contractin persones de manera indefinida.

A qui va adreçat
A persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
A les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
A persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores al seu càrrec sempre i quan, el nou contracte indefinit, no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

Sol·licituds
La sol·licitud s’ha de formalitzar exclusivament per via electrònica mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Podeu accedir a la sol·licitud de la subvenció del programa TU+1, a través d’aquest enllaç.

Terminis
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores de l’endemà de la publicació de la RESOLUCIÓ EMT/390/2022, de 21 d’octubre, i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil.

Quantia
Es concedeix una subvenció de fins a 18.325,92 euros per a cada autònom/a o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec seu que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/ora en situació d’atur inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) durant un període mínim de 18 mesos.

Organisme responsable
Departament d’Empresa i Treball
Secretaria de Treball
Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral